Duijghuijzen

Algemene voorwaarden


Op al onze aanbiedingen, diensten en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Op al onze werkzaamheden en door ons geleverde diensten zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden inclusief het FENEX-arbitragebeding (artikel 23 FENEX-voorwaarden), van toepassing. Tenzij wij het transport zelf uitvoeren treedt Duijghuijzen Internationale Expediteurs B.V. altijd op als expediteur. Op al het door ons uitgevoerde wegvervoer zijn in aanvulling van de Nederlandse Expeditievoorwaarden de Algemene Vervoerscondities 2002 van toepassing, met uitsluiting van de forumkeuze-clausule (artikel 29 AVC 2002). Wij wijzen uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van onze (contractuele) wederpartijen van de hand, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen met de toepasselijkheid van dergelijke algemene voorwaarden. 

Voor opslag en bewaring de gedeponeerde ‘Rotterdamse Opslagvoorwaarden
voor Opslag,Bewaring en Aflevering van Goederen’ ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Voor grensoverschrijdend en internationaal vervoer de C.M.R.-condities; zie onderstaand voor de voorwaarden. 

Uitsluitend de laatst gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.

De hieronder vermelde bedingen prevaleren boven de hierboven vermelde voorwaarden.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden handelstermen uitgelegd, zoals
omschreven in de Incoterms-1953.

ARBITRAGE EN BINDEND ADVIES
Indien echter in enige van de hier toepasselijk verklaarde condities een arbitrage- of
bindend adviesclausule is opgenomen dan heeft Duijghuijzen Internationale
Expediteurs B.V. niettemin het recht, naar haar keuze, te beslissen dat bij een der
partijen opgekomen geschil voor de gewone rechter zal worden gebracht. Aan deze
keuze zal tevens een eventueel geschil in reconventie gebonden zijn. De wederpartij
die als eiseres een geschil met Duijghuijzen Internationale Expediteurs B.V. wil doen
beslechten, heeft het recht om van haar te vorderen die keuze te bepalen binnen vier
weken na de datum van haar desbetreffende – bij aangetekende brief verzonden
verzoek. Duijghuijzen Internationale Expediteurs B.V. zal daarop binnen die termijn
haar beslissing bij aangetekende brief moeten verzenden, bij gebreke waarvan de
wederpartij gerechtigd is het geschil te doen beslechten overeenkomstig de
clausule, dan wel voor de gewone rechter. In alle geschillen welke in eerste aanleg
voor de rechtbank worden gebracht is uitsluitend bevoegd de arrondissementsrechtbank
te Arnhem.

RETENTIE EN PANDRECHT
Onverminderd eventuele andere rechten waarop Duijghuijzen Internationale
Expediteurs B.V. zich kan beroepen geldt:
– Duijghuijzen Internationale Expediteurs B.V. is gerechtigd goederen, en gelden
terug te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of eigenaar tot
haar vorderingen zijn voldaan, ofwel bij doorzending der goederen het verschuldigde
bedrag daarna op te nemen.
– Alle goederen, documenten en gelden welke Duijghuijzen Internationale
Expediteurs B.V. uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft
of zal krijgen, strekken haar tot onderpand voor alle vorderingen welke zij ten
laste van de opdrachtgever of van de eigenaar heeft of mocht krijgen.

BETALINGSCONDITIES
Reclames dienen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn. 

Met terzijdestelling in zoverre van hetgeen hieromtrent in een van de hiervoor
genoemde condities is opgenomen, geldt voor alle betalingen: betaling dient
plaatsgevonden te hebben netto contant, zonder korting, 30 dagen na
factuurdatum; na deze 30 dagen is een kredietbeperkingstoeslag van 3% met een
minimum van € 1,25 verschuldigd van het factuurbedrag exclusief BTW, alsmede
per 14 dagen 1% over het factuurbedrag als administratie-, porti- en rentekosten. Is
binnen 60 dagen na factuurdatum geen betaling ontvangen, dan wordt tot incasso
overgegaan. Alle kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke, komen ten laste van
de debiteur, als buitengerechtelijke kosten is minimaal 15% van het factuurbedrag
vermeerderd met administratie-, porti- en rentekosten met een minimum van € 75,-
verschuldigd. Alle betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op
rentekosten en concurrente vorderingen, in deze volgorde.
Ieder beroep op compensatie is uitgesloten.


Onze Algemene vervoerscondities

Onze Fenex Condities
Onze CMR
Onze Algemene vervoerscondities (English)
Onze Fenex Condities (English)
Onze CMR (English)

© 2024 Duijghuijzen — Design en realisatie door Dashed